• WPT Team

กรุงไทยหนุนรร.นายร้อยสู่สังคมไร้เงินสด

โรงเรียนนายร้อยตำรวจจับมือกรุงไทยพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสด


พลตำรวจโท อาชวันต์  โชติกเสถียร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  และนายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกประสานความร่วมมือในการพัฒนาบัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อให้บริการแก่นักเรียน ความร่วมมือศึกษาและพัฒนาระบบบริการจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ KTB Digital Platform เพื่อพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สู่สังคมไร้เงินสด (RPCA Cashless Society) (ฉบับที่ 1)พลตำรวจโท อาชวันต์  โชติกเสถียร เปิดเผยว่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้รับความร่วมมือที่ดีจากธนาคารกรุงไทย ในการพัฒนาบัตรประจำตัวนักเรียนนายร้อยตำรวจ กรุงไทย IPAC และร่วมศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงเชื่อมต่อระบบการบริหารจัดการเงินแบบครบวงจร ผ่าน Krungthai Digital  Platform เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันอัจฉริยะ ภายใต้นโยบาย RPCA Smart Academy


นายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม กล่าวว่า  บัตรประจำตัวนักเรียนนายร้อยตำรวจที่ธนาคารจัดทำนั้น  เป็นทั้งบัตรประจำตัวนักเรียนและบัตรเดบิตวีซ่า ที่สามารถใช้ในการเช็คเวลาเข้าเรียน การเข้าใช้ห้องสมุด หรือเข้ายิม รวมถึงใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการในร้านค้าสวัสดิการ ชำระค่าลงทะเบียน ตลอดจนร้านค้าอื่นๆที่ติดตั้งเครื่อง EDC นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครองอุบัติเหตุ ในวงเงินสูงสุด 100,000 บาท โดยครอบคลุมอุบัติเหตุที่เกิดจากการฝึกภาคสนาม 


“เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ถือบัตรดังกล่าวธนาคารได้ขยายการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังร้านค้าต่างๆรอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยครอบคลุมการใช้จ่ายด้วยบัตรประจำตัวนักเรียน ตลอดจนการชำระผ่าน QR Code ด้วยแอปพลิเคชั่น กรุงไทย NEXT อีกทั้งยังได้พัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเจ้าหน้าที่ธนาคารไปให้ความรู้กับบุคลากรภายในสถาบัน เพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเพื่อให้สามารถต่อยอดไปยัง Platform อื่นๆของธนาคารในอนาคต”

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.