• WPT Team

กรุงไทยยกระดับโอนเงินระหว่างประเทศเช็คข้อมูล REAL TIME

กรุงไทยจับมือ SWIFT ยกระดับมาตรฐานบริการโอนเงินระหว่างประเทศ ตอบโจทย์ลูกค้าภาครัฐและเอกชนให้ทุกการโอนเงินไปต่างประเทศสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ติดตามสถานะได้ทันทีตลอด 24 ชม. ผ่าน Krungthai Call Center และ Krungthai Corporate Online


นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ของธนาคารที่ให้ความสำคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมทางการเงินควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการให้ตอบโจทย์การทำธุรกิจของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งนี้ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกับ SWIFT ซึ่งมีธนาคารสมาชิกกว่า 3,500 แห่งทั่วโลก พัฒนาบริการโอนเงินระหว่างประเทศ SWIFT Global Payment Innovation (SWIFT GPI) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกิจกับคู่ค้าในต่างประเทศ


พร้อมบริการให้คำปรึกษา โดยลูกค้าใช้บริการได้ที่สาขาของธนาคารกว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งแอปพลิเคชั่น กรุงไทย NEXT และ Krungthai Corporate Online โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากบริการโอนเงินระหว่างประเทศแบบปกติ นอกจากนี้ ยังตรวจสอบสถานะและข้อมูลรายการโอนเงินได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Krungthai Call Center  02-111-1111 สำหรับลูกค้าภาครัฐและเอกชนสามารถตรวจสอบสถานะการโอนได้ที่ Krungthai Corporate Online

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.