“ประกันมิตซุยฯ มอบทุนวิจัย” เพื่อคิดค้นนวัตกรรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในสังคมไทยปีที่ 11เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คุณ โยชิฮิโตะ โนมูระ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิ มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ เวลแฟร์ ฟาวเดชั่น และกลุ่มผู้บริหารบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ได้จัดงานมอบทุนวิจัยแก่นักวิจัยไทย เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศไทย ภายในงานมีการนำเสนอผลงานของนักวิจัยในปีที่ผ่านมา และมีการมอบทุนวิจัยให้กับงานวิจัย 4 โครงการ รวมมูลค่า 6 แสนบาท ณ อาคาร สาธรซิตี้ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ


โดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับมอบทุนประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้


1. การบุกเบิกในการผลิตวัสดุประกอบแต่งของคาร์บอนนาโนทิวบ์ซีเมนต์เพื่อการประยุกต์ใช้ด้านความปลอดภัยในการจราจร โดยรศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2. การศึกษาสมรรถนะด้านความปลอดภัยภายใต้การชนของยานยนต์ไฟฟ้าสี่ล้อขนาดเล็กสำหรับการใช้งานในประเทศไทย โดยรศ.ดร. ภัทรมน จงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


3. การพัฒนายางรถยนต์ที่มีความปลอดภัยด้วยการเพิ่มความทนทานต่อการเติบโตของรอยฉีกขาดและการขัดถูของยางธรรมชาติโดยการควบคุมการเกิดผลึกระหว่างดึงยืด โดยดร.ปรียานุช จันคง มหาวิทยาลัยมหิดล


4. การวิเคราะห์แบบจำลองการรับรู้ความเสี่ยงและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด Near-miss ในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง โดยคุณณัฎฐาภรณ์ หาญทนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


จากการดำเนินโครงการความปลอดภัยบนท้องถนนมาเป็นเวลา 11 ปีอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ เวลแฟร์ ฟาวเดชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบทุนโครงการวิจัยแล้วจำนวน 44 โครงการ เป็นจำนวนเงินรวมมากกว่า 6 ล้านบาท ซึ่งสำหรับในประเทศไทย บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ ในการดำเนินการคัดเลือก และเสนอชื่อโครงงานวิจัยด้านความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมุ่งหวังให้ผลงานวิจัย จะมีส่วนช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุในสังคมไทยได้อีกทางหนึ่ง

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook