คลังเสียงแข็งเดินหน้าเก็บภาษีที่ดินต่อ ไม่สนเสียงค้าน มั่นใจไม่เอื้อนายทุน

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กล่าาว่า รัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องการบังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไป โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดเรื่องแนวทางการปฎิบัติจะมีความชัดเจนต่อไป และมั่นใจว่าจะไม่เป็นการเอื้อต่อนายทุน


ด้านคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูป ทบทวน และแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การ ยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฏร เตรียมเสนอ ทบทวนหลังพบข้อร้องเรียนมากมาย ทั้งจากประชาชนผู้เสีย ภาษี ทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วย ปฏิบัติในการจัดเก็บภาษี ทั้งความไม่พร้อมในการออก กฎหมายลำดับรอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วย ปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีไม่ทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ส่งผลให้ต้องขยายเวลาดำเนินการตามกฎหมาย จากเดิมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ออกไปก่อน


รวมทั้ง เห็นว่าเป็นการออกกฎหมายเก็บภาษีประชาชนท่ามกลางความเดือดร้อนในปัญหาเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ดีทางคณะอนุกรรมาธิการ ฯ จะพิจารณากฎหมายฉบับนี้อย่างรอบคอบ รอบด้าน ทั้งการรับฟังความเห็นจากรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังผู้เสนอออกกฎหมาย ทั้งจากประชาชนผู้เสียภาษี และการรับฟังความเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ แล้วนำผลที่ได้จากการศึกษารายงานขอความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการสามัญ ฯ เพื่อรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อมีข้อสังเกตไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติตามข้อสังเกตต่อไป

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook