• WPT Team

หอการค้าไทยตบเท้าพบรมว.คลังคลังยื่น 7 ข้อผลักดันเศรษฐกิจไทย

นายกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการนำคณะกรรมการฯ  เข้าพบนายอุตตม  สาวนายน รมว.คลัง เพื่อยื่นข้อเสนอของภาคเอกชนต่อการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศใน 7 ประเด็นหลัก คือ 1. การส่งเสริมการท่องเที่ยว เสนอให้มีการจัดตั้งจุดรับคืนภาษีในเมืองสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Downtown VAT Refund) เป็นแบบถาวร และออกมาตรการทางภาษีสำหรับการปรับปรุงโรงแรมและห้องพักเก่า (Renovate) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว


2. การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ขอให้ขับเคลื่อนและพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (National Single Window) อย่างสมบูรณ์ โดยมีกรมศุลกากรทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก และขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน3. เร่งออกระเบียบปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 62 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมก่อนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่  1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป


4. การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี เช่น  การถ่ายลำและผ่านแดน เพื่อให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็น ASEAN GATEWAY  การพิจารณามาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี วงเงิน 18,000 ล้านบาท ให้มีผลในทางปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง  และขอให้กรมศุลกากรร่วมกับภาคเอกชน โดยหอการค้าไทย ศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการพิจารณาอนุญาตใช้ตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ มาขนส่งในประเทศ


5. การสนับสนุนงบประมาณดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้กรมบัญชีกลางดำเนินโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี 63 เช่น  โครงการข้อตกลงคุณธรรม  โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ


6. การร่วมแก้ไขปัญหาจากการจัดเก็บภาษีและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค โดยขอให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน (กกร.ร่วมกับกระทรวงการคลัง)


 7. การส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดน เสนอให้กรมศุลกากรพิจารณาขยายเวลาเปิด-ปิดด่าน ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถขนส่งสินค้าและแก้ปัญหารถแออัดบริเวณหน้าด่านชายแดน ประกอบด้วย ด่านช่องสะงำ (ศรีษะเกษ)  ด่านสะพานข้ามแม่น้ำแม่สาย (เชียงราย) ด่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 (ตาก)  ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย)  ด่านมุกดาหาร(มุกดาหาร)  ด่านช่องเม็ก (อุบลราชธานี)  ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม) และด่านท่าลี่ (เลย)


อย่างไรก็ตาม  รมว.คลังได้รับข้อเสนอของหอการค้าไทย โดยให้ประสานงานและติดตามความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมขอให้ภาคเอกชนและหอการค้าไทย ช่วยประชาสัมพันธ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (ชิม ช็อป ใช้) ขณะเดียวกัน  คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนรัฐบาล เพื่อทำให้นโยบายต่าง ๆ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติต่อไป


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook