• WPT Team

เฮ! ครม.แจกเงิน "บัตรคนจน-คนละครึ่ง"วงเงิน5.1 หมื่นล้านบาท


ครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศของกระทรวงการคลัง 2 โครงการ กรอบวงเงิน 5.1 หมื่นล้านบาท ทั้งเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการ และโครงการคนละครึ่งนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศของกระทรวงการคลัง 2 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงินประมาณ 5.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะมีการใช้เงินจากเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ทั้งโครงการให้เงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกคนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.63 ครอบคลุม 14 ล้านคน ใช้เงิน 20,900 บาท โดยเงินที่เพิ่มให้นี้จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ไม่ได้ และถ้าใช้ไม่หมดจะไม่มีทบยอดไปใช้ในเดือนต่อไปด้วยส่วนอีกโครงการคือ โครงการคนละครึ่ง ใช้เงิน 30,000 บาท โดยให้เงินไม่เกินคนละ 3,000 บาท เพื่อไปใช้จ่ายซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ซึ่งรัฐจะช่วยจ่ายให้ครึ่งนึง กำหนดให้ใช้ได้คนละไม่เกิน 150 บาทต่อวัน ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังสำหรับประชาชน และถุงเงินสำหรับร้านค้า กรอบระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนต.ค.-ธ.ค.นี้ ซึ่งผู้มีสิทธิร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป กำหนดไว้จำนวน 10 ล้านคน

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.