• Chatchai

เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “Education Achievement Awards” ปี 2020 จากสถาบัน Limra Lomaนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “Education Achievement Awards ปี 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล ทองทูลทรัพย์ ผู้แทนประจำประเทศไทยของสถาบัน Limra Loma ให้เกียรติมอบรางวัล โดยรางวัลEducation Achievement Awards ปี 2020 นี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในการพัฒนาวิชาชีพให้เชี่ยวชาญตามมาตฐานสากล เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรที่ครบวงจร โดยมีนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นางสาธิกา จินานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนายนริศ อจละนันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook