ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้จากรัฐบาลลุงตู่ มากที่สุดคือ การแก้ปัญหาของแพง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม. ) รับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2563 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ซึ่งพบว่า ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 5,000 คน ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 3พฤศจิกายน 2562 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้


1. ความเดือดร้อนที่ชุมชน/หมู่บ้านได้รับในรอบปี 2562 มากที่สุด คือ สินค้าอุปโภค-บริโภคราคาแพง (ร้อยละ 23.3) รองลงมา คือ ปัญหาจากการทำเกษตรกรรม เช่น ต้นทุนสูงผลผลิตราคาตกต่ำและผลผลิตเสียหายจากแมลง/โรคระบาด (ร้อยละ 20.6)


2. ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2563 ที่ต้องการจากรัฐบาลมากที่สุด คือ การแก้ปัญหาสินค้าอุปโภค-

บริโภคราคาแพง (ร้อยละ 50.9) รองลงมา คือ การแก้ปัญหาด้านการเกษตร เช่น ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า

และหาตลาดรองรับ (ร้อยละ 30.6)3. ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระดับเชื่อมั่นมาก – มากที่สุดร้อยละ 39.7 เชื่อมั่นปานกลางร้อยละ 44.4 ขณะที่ไม่เชื่อมั่นร้อยละ 2.2


4. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อมาตรการ “ชิมช้อปใช้”พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุดร้อยละ 36.2 พึงพอใจปานกลางร้อยละ 36.3 ขณะที่พึงพอใจในระดับน้อย-น้อยที่สุดและไม่พึง พอใจร้อยละ 27.5 โดยให้เหตุผล เช่น ระบบการลงทะเบียนและการใช้สิทธิยุ่งยาก ซับซ้อน (ร้อยละ 11.3) สิ้นเปลืองงบประมาณ/ไม่เกิดประโยชน์ (ร้อยละ 8.1)


5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำนักงานสถิติแห่งชาติมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

5.1 ควรมีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เช่น ควบคุมราคาสินค้า แก้ปัญหาด้านการเกษตรแก้ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้งแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษ


5.2 ควรมีการส่งเสริมโครงการและสวัสดิการของรัฐให้ทั่วถึงและเพียงพอ เช่น ดูแลผู้สูงอายุ การรักษาพยาบาลฟรี สนับสนุนทุนการศึกษา และจัดหาที่อยู่อาศัย


5.3 ควรมีนโยบายเร่งช่วยเหลือผู้ว่างงาน/ถูกเลิกจ้าง เช่น ชดเชย/เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอบรมสร้างอาชีพเสริม


5.4 การดำเนินนโยบาย/มาตรการที่ภาครัฐจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมควรมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook