• yindee

เปิด4เหตุผลNOKยื่นฟื้นฟูกิจการ

- เปิดคำร้อง NOK ขอ ฟื้นฟูกิจการ ถือเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการหนี้สิน

- ไม่มีเจตนาล้มละลายหรือเลิกกิจการ เพราะปัญหาปัจจุบันเกิดจาก COVID19

-การทำธุรกิจยังมุ่งมันเดินหน้าต่อไป

-ตั้งเป้าหมายออกจากแผนฟื้นฟูก่อนการระบาดโควิด19 ยุติ

-นัดไต่สวนคำร้อง 27ตค 2563บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) ( NOK) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระ

พิเศษ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการและให้สนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483


โดยบริษัทฯ ได้ยื่นค าร้องขอฟื้กิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลางในวันเดียวกันที่คณะกรรมการได้มีมติดังกล่าวและในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้ องขอฟื้นฟูกิจการไว้พิจารณาแล้ว โดยศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่27 ตุลาคม 2563


การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ มีสาระสำคัญดังนี้


1. บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ทั้งนี้เพราะบริษัทฯ เห็นว่าการ ฟื้นฟูกิจการนั้นเป็นแนวทางที่เหมาะสมและดีที่สุดส หรับการแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราวของ บริษัทฯ ภายใต้การก ากับดูแลของศาลฯ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปรกติ


2. การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการที่จะเลิกหรือชำระบัญชีบริษัทฯหรือไม่ได้มุ่งหมายให้บริษัทฯต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม บริษัทฯ กลับมีความมุ่งมั่นและแน่วแน่เป็นอย่างยิ่งในการที่จะดำเนินกิจการต่อไปให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง เพราะปัญหาในปัจจุบันของบริษัทฯ ไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจแต่เกิดจากปัจจัยหลายประการรวมถึงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ทำให้บริษัทฯ เกิดข้อติดขัดและอุปสรรคในการดำเนินกิจการ หากมีการปรับโครงสร้างภายใต้กระบวนการฟื้นฟูอย่างเหมาะสม บริษัทฯจะสามารถดนำธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอน


3. การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นนตอนต่างๆ ซึ่งมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองแก่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ทั้งบริษัทฯ ยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ตามปรกติในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการให้การบริการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศ


4. แนวทางเบื้องต้นของการฟื้นนฟูกิจการบริษัทฯ คือ


4.1 การปรับโครงสร้ างหนี้ เพื่อแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่ให้สร็จสิ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ


4.2 การบริหารจัดการกิจการของลูกหนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถชำระหนี้ได้ตามแผนฟื้นฟู

กิจการ เช่น ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบินและปรับฝูงบิน การปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการพาณิชย์และ

ความสามารถในการหารายได้ การปรับปรุงโครงสร้ างองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ

พนักงาน ปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล


5. บริษัทฯได้เสนอให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสท์ แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จ ากัด ร่วมกับ นายปริญญาไววัฒนา นายไต้ ชอง อีนายเกษมสันต์ วีระกุล นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร และนายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำแผน


" ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงบริษัทฯไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิผู้โดยสาร ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ พนักงานบริษัทฯ ผู้ลงทุน ประชาชนรวมถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย " โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นแล้วว่าในขณะนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังมีการเดินทางกันไม่มากนักเพราะการระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถฟื้นฟูกิจการได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วมากกว่าในภาวะปรกติ


ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องฟื้นฟูกิจการให้สำเร็จก่อนการระบาดโควิด-19 จะยุติลง ซึ่งนั่นหมายถึงบริษัทฯ จะมีความพร้อมอย่างเต็มที่และสามารถให้บริการอย่างดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook