NPS เฮ! ขายหุ้นกู้ 3000 ล้านทะลุเป้าโชว์งบสวยครึ่งปีกำไร 996 ล้านบาท

NPS ประกาศความสำเร็จภายหลังการเสนอขายหุ้นกู้สามารถระดมทุนได้กว่า 3,681.90 ล้านบาทเกินกว่าเป้าหมายเสนอขายที่ 3,000 ล้านบาทและหุ้นกู้สำรอง 2,000 ล้านบาท พร้อมโชว์งบสวยครึ่งปีแรกเติบโตได้ตามเป้าหมาย มีรายได้รวม 7,914 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 และกำไรสุทธิ 996 ล้านบาท

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (National Power Supply Public Company Limited “NPS”) รายงานผลประกอบการสำหรับงวด 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน) 2563 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงถึงแม้ว่าลูกค้าภาคอุตสาหกรรมบางกลุ่มจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ทำให้ต้องลดกำลังการผลิตและลดการใช้ไฟฟ้าลง โดยบริษัทฯ มีรายได้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 รวมทั้งสิ้น 7,914 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 5.6 และมีกำไรสุทธิจำนวน 996 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 962 ล้านบาท ในครึ่งปีแรกของปี 2563

ผู้บริหารของ NPS ชี้แจงว่าผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2563 มาจากการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงไฟฟ้า และโรงงานผลิตเอทานอล ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 และการบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิง รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นในปี 2563

แปลงมันสำปะหลังสู่พลังไฟฟ้า

ทั้งนี้ผลประกอบการสำหรับครึ่งแรกของปี 2563 ดังกล่าว ยังไม่รวมรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการที่รัฐบาลมีมติอนุมัติให้ กฟผ. ปรับโครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก (SPP) ตามสัญญา PPA เดิมเป็นแบบ Feed-in-Tariff (FiT) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญา PPA ที่มีกับ กฟผ. โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 หลังจากนั้นบริษัทจะสามารถบันทึกรายการปรับปรุงรายได้สำหรับไตรมาส 2 ปี 2563 ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับราคาขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 3, 4, 5, 6 และ 11 ของบริษัท สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 16 ธันวาคม จนถึง 30 มิถุนายน 2563 รวมจำนวนประมาณ 104 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2563 ด้วย

อนึ่ง ผลการดำเนินงานสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามแผนงานและประมาณการที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ และนักลงทุนในหุ้นกู้ทั่วไปทราบในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมการจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดที่มีระยะเวลาไถ่ถอน 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70 ต่อปี จำนวน 1,500 ล้านบาท และชนิดที่มีระยะเวลาไถ่ถอน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.20 ต่อปี จำนวน 1,500 ล้านบาท พร้อมทั้งกำหนดให้มีหุ้นกู้สำรอง (Greenshoe) จำนวน 1,000 ล้านบาท สำหรับหุ้นกู้แต่ละชนิดด้วย

โรงงานไฟฟ้า NPS

ซึ่งการจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดี โดยบริษัทสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชนิดรวมกันทั้งสิ้น 3,681.90 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายหุ้นกู้หลักที่ตั้งเป้าไว้ 681.90 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงขอขอบคุณท่านผู้ลงทุนในหุ้นกู้ทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทที่จะสามารถบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องในระยะยาว และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงาน และโรงไฟฟ้าชีวมวล มีกำลังการผลิตรวมกว่า 726.05 เมกะวัตต์เป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลอันดับหนึ่งของไทย ปัจจุบันมีโครงสร้างธุรกิจครอบคลุมใน 3 ด้านได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ธุรกิจผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และธุรกิจผลิตเอทานอล โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เอ็นพีเอสได้ร่วมสนับสนุนหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล และชุมชนเพื่อเพิ่มสุขอนามัย ให้ชุมชนสามารถต่อสู้กับโควิด-19 ได้อย่างเข้มแข็ง

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook