• Chatchai

NSI นำสินประกันภัย ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ Codingนายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ NSI นำสินประกันภัย มอบเงินสนับสนุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding และสื่อการสอน DLIT


ทั้งนี้ เป็นนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนของเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยรอบ ตามแนวนโยบาย CSR ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาของบริษัทฯ จัดมอบที่ห้องสมุดโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส โดยมีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.