• Chatchai

NSI นำสินประกันภัย ร่วมใจบริจาคโลหิต สู้วิกฤติโควิด-19บริษัท นำสินประกันภัย (NSI) จัดกิจกรรม “NSI Blood Hero” กระตุ้นให้พนักงานตระหนักและเห็นความสำคัญในการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ภูมิใจในการเป็นผู้ให้ เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช และบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ปัจจุบันมีจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง ซึ่งจัดที่อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของสังคม

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook