• Chatchai

OCEAN LIFE ไทยสมุทร รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า


บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบจัดการความปลอดภัยของข้อมูล Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2013 จากคุณเกศรา ฉิมพลี Client manager บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน


ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ถึงความพร้อมในการปกป้องข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และตอกย้ำถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งช่วยให้ระบบสารสนเทศอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดี ภายใต้การรับรองมาตรฐานระดับสากล เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในการก้าวเข้าสู่การเป็น Digital Insurer อย่างเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต ณ สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228