• Chatchai

คปภ.ติวเข้มอนุญาโตตุลาการรุ่นใหม่ รับข้อพิพาทประกันภัยยุคดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คปภ. พนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้อง และอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. ที่ขึ้นทะเบียนใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 50 คน ณ สำนักงาน คปภ.

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อนุญาโตตุลาการที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวกับการประกันภัยและการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ

รวมถึงการรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการจากอนุญาโตตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การรับฟังปาฐกถาพิเศษ รับฟังการบรรยายพิเศษจากคณะผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “บทบาทหน้าที่และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการของสำนักงาน คปภ.” และศึกษาดูงานระบบอนุญาโตตุลาการ ศูนย์การให้บริการประชาชนด้านการประกันภัย และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ของสำนักงาน คปภ.


นายสุทธิพล กล่าวว่า การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ซึ่งมีกฎหมายรองรับคือ ระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดในปีนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ปัจจุบันสถานที่ทำการอนุญาโตตุลาการ มี 3 แห่ง คือ สำนักงาน คปภ.ส่วนกลาง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ที่สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และที่สำนักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา)


ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้มีคำสั่งที่ 132/2562 แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการสำนักงาน คปภ.โดยคณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบรายชื่ออนุญาโตตุลาการ รวมจำนวน 108 คน แบ่งเป็นอนุญาโตตุลาการตามทะเบียนเดิม จำนวน 78 คน และอนุญาโตตุลาการที่เพิ่มใหม่อีก จำนวน 30 คน และได้ประกาศขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563สำหรับทิศทางและนโยบายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทนั้น สำนักงาน คปภ.

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยอย่างยิ่ง

จึงได้เร่งปรับปรุงกระบวนการระงับข้อพิพาท ทั้งในส่วนของกระบวนการระงับข้อพิพาทในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบสำนักงาน คปภ.ว่าด้วยการพิจารณาข้อร้องเรียนและดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2552 และในชั้นผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นบุคคลภายนอก ตามระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2559


รวมถึงในชั้นอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ และทำให้การระงับข้อพิพาทเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยได้มีการศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาที่มีความไม่ชัดเจน และความซ้ำซ้อนของระเบียบสำนักงาน คปภ. และอยู่ระหว่างการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้กระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนมีความชัดเจน มีความเชื่อมโยงสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้จัดทำหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานของอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ.

สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทั้งหมดครอบคลุมถึงการเสนอข้อพิพาทเข้าสู่ชั้นอนุญาโตตุลาการ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและข้อพิพาทซึ่งจะมีการปรับปรุงระเบียบและคู่มือการดำเนินการให้สอดคล้องกับการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนงานต่อไป รวมทั้งจะบูรณาการการทำงานระหว่างผู้ไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการโดยจะจัดประชุม/สัมมนาร่วมกันเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งถอดบทเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติงานซึ่งข้อพิพาทมีลักษณะเดียวกัน


“จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ตลอดจนรูปแบบการดำเนินธุรกิจประกันภัยที่เปลี่ยนไปทำให้อนุญาโตตุลาการ ของสำนักงาน คปภ. ต้องเตรียมรับมือให้พร้อม โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันภัยกติกาต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องเติมเต็มองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มาใช้บริการ” เลขาธิการ คปภ.กล่าว


..........................................................................

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.