+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

ประกันภัย 7 บาท มาแรง หน่วยงานจีนนัดถก คปภ. หาลู่ทางนำไปใช้ในจีนบ้างนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ทาง คปภ. ได้มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านประกันภัย กับ Mr. Liang Tao, Vice Chairman, China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินและภาคประกันภัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและผลิตภัณฑ์ประกันภัยของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น


สำหรับการหารือในครั้งนี้ คณะผู้แทน CBIRC ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับบทบาทการทำงานของ คปภ. ในมิติที่มีการนำเอาระบบประกันภัยเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับฐานรากในประเทศไทย โดยผ่านการทำประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เช่น การประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การประกันภัยทุเรียน การประกันภัยลำไย ฯลฯ โดยคณะผู้แทน CBIRC ได้ให้ความสนใจในรายละเอียดและซักถามด้วยความสนใจ


นอกจากนี้ คณะผู้แทน CBIRC ยังได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวร์รันส์) เช่น ประกันภัย 7 บาท ประกันภัย 10 บาท ประกันภัย 100 ประกันภัย 200 ประกันภัย 222 และประกันภัยตามเทศกาลต่างๆ ของไทย ที่มีวิวัฒนาการในการออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยให้มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนที่มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างไร้ข้อจำกัดในเรื่องของราคาและรายได้ ในโอกาสนี้คณะผู้แทน CBIRC ได้กล่าวชื่นชมแนวทางการดำเนินการในด้านการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยของ คปภ. ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป


เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งและมีขนาดตลาดประกันภัยใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก มีอัตราการขยายตัวของตลาดประกันภัย 25% อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจบริการด้านการเงินและภาคประกันภัยในยุคดิจิทัล


ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีในการนำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้พัฒนาการกำกับดูแลที่ดีกับประเทศไทย โดยในการประชุมหารือในครั้งนี้ คปภ. ได้รับความรู้และแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคของจีนที่ซื้อประกันภัยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย CBIRC ได้มีการออกใบอนุญาตให้กับ 4 บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของอินชัวเรอส์ออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนจีนที่สนใจซื้อประกันภัยทำให้ระบบประกันภัยสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง


อนึ่ง การประชุมหารือฯ ในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้ MoU ที่สำนักงาน คปภ. กับหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยของจีนได้ร่วมลงนามกันในปี 2557 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยก่อนหน้านี้ CBIRC และ คปภ. ได้มีการประสานความร่วมมือกันในหลายเวทีระดับภูมิภาค อาทิ Asian Forum of Insurance Regulators(AFIR) เวที China-ASEAN Summit Forum on Insurance Cooperation and Development และในเวทีของ International Association of Insurance Supervisors (IAIS)


นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน โดย คปภ. ได้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Solvency Regulation and Cooperation จัดขึ้นโดย CBIRC เป็นประจำทุกปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของไทยอย่างต่อเนื่อง