• yindee

คปภ.ติวเข้มเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

คปภ.เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมพยานหลักฐานในการลงโทษกรณีมีการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน - คืนเบี้ยประกันภัยโดยมุ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านประกันภัยเต็มพิกัดดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือคืนเบี้ยประกันภัย ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือคืนเบี้ยประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ

คืนเบี้ยประกันภัย ถือเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่สำคัญในการกำกับดูแลบริษัทประกันภัยให้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดอบรมความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือคืนเบี้ยประกันภัย อันจะส่งผลต่อการกำกับดูแลบริษัทประกันภัยให้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม


รวมถึงแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย และการพักใช้ใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาการกระทำของบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย ตลอดจนผู้เอาประกันภัย จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายและองค์ประกอบของกฎหมาย เพื่อสามารถนำวิธีการไปใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ และรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันบุคลากร เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจหลักของสำนักงาน คปภ. ที่มีหน้าที่ในการ

กำกับดูแลและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทในการนำเสนอข่าว โดย : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2515-3999

22/79Ratchadapisek.., Rd., Chankasem, chatujak, Bangkok 10900 Thailand Tel; +66-2515-3999

: http://www.facebook.com/PROIC2012 E-mail : info@oic.or.th

กระจายความเสี่ยง ร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของสังคม


ดังนั้น พนักงานขององค์กรจึงจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้และทักษะเชิงลึก มีความรู้ที่หลากหลายรอบด้านให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะด้านการบังคับ

ใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยมีความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัยอย่างยั่งยืน โดยขั้นตอนต่อไปจะได้มีการฝึกฝนภาคปฏิบัติในส่วนของการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยจะได้เชิญทีมผู้เชี่ยวชาญมาติวเข้มด้านเทคนิคให้กับพนักงานของคปภ.ต่อไป

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook