PTค่ายอาสา "ทำจริง ไม่ทิ้งกัน"

PTค่ายอาสา "ทำจริง ไม่ทิ้งกัน" ครั้งที่ 2 " ชุมชนเข็มแข็ง PTก็จะเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน

" PTเราเติบโตมาได้เพราะการสนับสนุนจากชุมชน เรายังคงเดินหน้าเติบโตร่วมไปกับชุมชน " พิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PTG กล่าว


​ “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน" เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยในครั้งนี้ได้นำพนักงานร่วมกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และการปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ทั้งหมด 17 ชุมชน ตั้งอยู่พื้นที่ ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยกิจกรรมหลักจัดขึ้นที่ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว เพื่อให้เยาวชนและผู้อาศัยในชุมชนนั้นๆ ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้ "นายพิทักษ์ กล่าวว่า PTG ได้ดำเนินธุรกิจและเติบโตคู่กับคนไทยมายาวนานตลอด 30 ปี บริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในสังคม ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข และการให้ความช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยมีกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจรักษาโรคให้ฟรี มีกิจกรรมวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุ และกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงกิจกรรม PT สร้างปอดให้ชุมชน ปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกฝังจิตสำนึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ที่สามารถรับประทานได้ให้เป็นถนนคนกินได้ที่แก่งมะค่า (รอยเท้าโบราณ) แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนเก็บรับประทานและสร้างรายได้เพื่อดำรงชีวิตเพิ่มเติมอีกด้วยทั้งนี้ นับตั้งแต่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข “สุขทางกาย สุขทางใจ สังคมอยู่ร่วมกัน พิทักษ์กล่าวว่า ปีหน้า จะทำโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจะทำไตรมาส ละครั้ง

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.