+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

PTG ปี 62กำไร 1,563 ล้านบาทพุ่งขึ้น 150 %

PTG ปิดปี 62 กำไร 1,563 ล้านบาทพุ่งขึ้น 150 %

บอรืดประกาศจ่ายปันผลผู้ถือหุ้น 0.50บาทนายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG)เปิดเผยว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิปี 2562 จำนวน

1,560.67 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 150% เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีกำไรสุทธิ 642.72 ล้านบาท


ทั้งนี้คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายปัลผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับผลดำเนินงาน1ม.ค.2562ถึง31ธ.ค.2562ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจะ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 12 มี.ค. 2563และ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 11 มี.ค. 2563จะจ่ายปันผลในวันที่ 15 พ.ค. 2563ครองแชมป์ผู้นำขายน้ำมันมากที่สุดของอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม PTG ตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษที่ผ่านมา มุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อเป็นผู้นำด้านบริการ

ในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยยึดมั่นการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม


ปี 2562 PTG มีปริมาณการจำ หน่าย น้ำมันเติบโตต่อ 19.4%ท่ามกลางควาทท้าทาย ด้านเศรษฐกิจที่เติบโตได้อย่างช้าๆ จากเศรษฐกิจภาคการส่งออกชะลอตัว เงินบาท แข็งค่า และแรงกดดันจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน

ขณะที่ภาพรวมการจำหน่ายน้ำมันของประเทศทุกช่องทาง เติบโตอยู่ที่ 2.4% จากปีที่แล้ว ในขณะที่ปริมาณการ จำหน่าย น้ำมันผ่านช่องทางสถานีบริการเติบโต 4.9% อันเป็นผลมาจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ภาพรวมในปี 2561 ที่เติบโต 19.5% ราคาขายปลีก ตัวลดลง 7.3% จากปี ที่แล้ว แต่ PTG ยังคงรักษาความเป็นผู้นำด้านการเติบโตของปริมาณการจำหน่ายมันเติบโตต่อเนื่องสูงสุดในอุตสาหกรรม


ขายน้ำมันกว่า 4,681 ล้านลิตร


ทั้งนี้ในปี 2562 PTG มีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันผ่านทุกช่องทางอยู่ที่ 4,681 ล้านลิตร เติบโต 19.4%

จากปีแล้ว เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 16 – 20% ในส่วนของปริมาณการจำหน่ายน้ำมันผ่านช่องทางสถานีบริการซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 93.7% ของปริมาณการจำหน่ายน้ำมันทั้งหมด ซึ่งปริมาณการขายน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจาก การขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง และปริมาณการจำหน่ายน้ำมันต่อสถานีที่เติบโต 4.5%


รัฐหนุน B20 ช่วยเสริมดันส่วนแบ่งอันดับ2ของประเทศ

ประกอบกับการผลักดันการใช้ น้ำมันมันดีเซล B20 จากภาครัฐ และการขยายการให้บริการที่รวดเร็วและ

ครอบคลุมของพีทีจีจากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้พีทีจีมีส่วนแบ่งการตลาดผ่านช่องทางสถานีบริการทั้งปี เท่ากับ15.6% อยู่ในลำาดับที่ 2 ของประเทศ


LPG โตสวนตลาดรวมหดตัว


ขณะที่ ในส่วนของปริมาณการจำหน่ายแก๊ส LPG ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 พีทีจีมีปริมาณการ จำหน่ายแก๊สLPG 135 ล้านลิตร เติบโต 37.1% จากปี ที่แล้ว ซึ่งเติบโตมากกว่าอุตสาหกรรมการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการที่ลดลง 12.6% โดยปริมาณการจำหน่ายแก๊ส LPG ของพีทีจียังคงเติบโตจากการขยายสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง บวกกับการบริการที่เป็นมาตรฐาน ระบบสมาชิกที่แข็งแกร่ง และแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักมากขึ้น


สิ้นปีมีสถานีบริการ 2,027 สถานี้เกินเป้าหมาย


สิ้นสุด ปี 2562 พีทีจี มีสถานีบริการ น้ำมันและแก๊ส LPG รวม 2,027 สถานีบริการ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 2,000สถานีบริการ ในส่วนของการขยายสาขาของธุรกิจ Non-Oil พีทีจีมีสาขาธุรกิจ Non-Oil ทิ้งสิ้น 605 สาขาต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้จะมี 630 สาขา เล็กน้อย เนื่องมาจากการ กำหนดเงื่อนไขการลงทุนที่เข้มงวด ขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่ม และมีความคุ้มค่ากับเงินลงทุน


ปี 2562 มีรายได้ 1.2แสนล้าน - อีบิทดาเพิ่มขึ้น 50 %

ในปี 2562 พีทีจี มีรายได้จากการขายและบริการ อยู่ที่ 120,027 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.3% จากปี ที่แล้ว ปัจจัยหลักมาจาก ปริมาณการขายน้ำทันที่เพิ่ม 19.4% มีกำไรขั้นต้น 9,900 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 33.0% จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น จากการปรับตัวของราคาขายปลีก น้ำมันหน้าสถานีบริการตามต้นทุนน้ำมันได้เหมาะสมและสอดคล้องกับเวลามากขึ้น ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของค่าการตลาดในธุรกิจน้ำมัน ของปี 2562เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2561


พีทีจีมี EBITDA เท่ากับ 5,269 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น 50.2% จากปี ก่อน และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,563

ล้านบาทเพิ่มขึ้น 150.6% จากปี ที่แล้ว ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทเท่ากับ 0.94 บาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าซึ่งเท่ากับ0.37 บาท

ทั้งนี้ PTG มีหัวเรือใหญ่ คือ" พิทักษ์ รัชกิจประการ"