• yindee

PTTEPค้นพบน้ำมันดิบ

PTTEP และกลุ่มผู้ร่วมทุนในโครงการเม็กซิโกแปลง 29 ประสบความสำเร็จจากการเจาะหลุมสำรวจในแปลง 29 ซึ่งเป็นแปลงสำรวจน้ำลึกนอกชายฝั่งประเทศเม็กซิโก ค้นพบน้ำมันดิบในปริมาณที่น่าพอใจ โดยจะเตรียมการประเมินศักยภาพของแหล่งต่อไป   นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี เม็กซิโก อีแอนด์พี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. พร้อมทั้งกลุ่มผู้ร่วมทุนอีก 3 บริษัท ประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมสำรวจ 2 หลุม ในโครงการเม็กซิโกแปลง 29

ทั้งนี้ โครงการนี้ ตั้งอยู่บริเวณน้ำลึก (Deepwater) ของประเทศเม็กซิโก โดยหลุมสำรวจหลุมแรก “โปล๊อค-1 ” (Polok-1) เจาะถึงระดับความลึกที่ 2,620 เมตร ค้นพบชั้นหินกักเก็บน้ำมันความหนาประมาณ 200 เมตร ส่วนหลุมสำรวจหลุมที่สอง “ชินวูล-1” (Chinwol-1)เจาะสำรวจถึงระดับความลึกที่ 1,850 เมตร ค้นพบชั้นหินกักเก็บน้ำมันความหนาประมาณ 150 เมตร ซึ่งทั้ง 2 หลุมค้นพบศักยภาพน้ำมันดิบในปริมาณที่น่าพอใจทั้งนี้กลุ่มผู้ร่วมทุนจะดำเนินการวางแผนการประเมินศักยภาพและแผนการพัฒนาปิโตรเลียม เพื่อเสนอขออนุมัติหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศเม็กซิโกต่อไป   หลุมสำรวจทั้งสองหลุมนี้อยู่ในแปลง 29 บริเวณน้ำลึกห่างจากชายฝั่งโทบาสโคของประเทศเม็กซิโก (Mexican coastline of Tabasco) ประมาณ 88 กิโลเมตร โดยมีผู้ร่วมทุนประกอบด้วยบริษัท พีทีทีอีพี เม็กซิโก อีแอนด์พี จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 16.67 บริษัท เรปซอล เอ็กซ์พลอเรชั่น เม็กซิโก (Repsol Exploración México, S.A. de C.V.) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ (Operator) ถือสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 30 บริษัท พีซี ชาริกาลี เม็กซิโก โอเปอร์เรชั่น (PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V.) บริษัทย่อยในประเทศเม็กซิโกของปิโตรนาส (PETRONAS) ถือสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 28.33 และบริษัท วินเทอร์เชลล์ (Wintershall Dea) ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25

  ปตท.สผ. ได้เริ่มลงทุนในประเทศเม็กซิโกตั้งแต่ปี 2561 โดยดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในการขยายการลงทุนไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพปิโตรเลียมสูง โดยในปัจจุบัน ปตท.สผ. มีโครงการสำรวจปิโตรเลียมนอกชายฝั่งในประเทศเม็กซิโก จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเม็กซิโกแปลง 29 และโครงการเม็กซิโกแปลง 12 ซึ่งอยู่ในช่วงระยะการสำรวจปิโตรเลียมเช่นเดียวกัน

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook