สรรพากรขยายเวลายื่นลดหย่อนภาษีจ้างผู้สูงวัยทำงานออกไปสิ้นส.ค.นี้

กรมสรรพากรขยายระยะเวลาแจ้งข้อมูลการใช้สิทธิหักรายจ่าย 2 เท่าให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างงานผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เข้าทำงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ที่มีวันสุดท้ายของการแจ้งข้อมูลการจ้างงานผู้สูงอายุภายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563 นี้


นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ผลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาในการดำเนินกิจการต่อผู้ประกอบการ กรมสรรพากรจึงได้มีมาตรการ ขยายระยะเวลาการบันทึกแจ้งข้อมูลการใช้สิทธิหักรายจ่าย 2 เท่า จากการจ้างงานผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งต้องมีการแจ้งข้อมูลของผู้สูงอายุเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีภายใน 150 วัน ที่มีวันสุดท้ายของการแจ้งข้อมูลจ้างงานผู้สูงอายุภายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563 โดยขยายเวลาให้บันทึกแจ้งข้อมูลการจ้างงานถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้นิติบุคคล”
โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมสรรพากรได้ออกมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน การจ้างงานผู้สูงอายุที่ให้สิทธิบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักรายจ่ายได้ 2 เท่าของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้าง ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งนายจ้างสามารถจ้างผู้สูงอายุได้ไม่เกิน 10% ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด ซึ่งในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ และก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้สูงอายุสูงถึงกว่า 287 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการที่จ้างงานผู้สูงอายุนอกจากจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำแล้วยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการใช้สิทธิหักรายจ่ายได้ 2 เท่าอีกด้วย”

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook