กรมสรรพากรโชว์วิสัยทัศน์ 3 ปี ดึงนวัตกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเก็บภาษี

กรมสรรพากรเดินหน้ากำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ เร่งขับเคลื่อนกลยุทธ์ D2RIVE : Digital Transformation Data Analytics Revenue Collection Value และ Efficiency มุ่งจัดเก็บภาษีโปร่งใสเป็นธรรม ได้ตามเป้าหมาย รักษาวินัยการคลังของประเทศ


นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรได้จัดทำวิสัยทัศน์ใหม่ของกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ด้วยการระดมความคิด วิเคราะห์ จุดแข็ง ข้อจำกัด โอกาส และความท้าทาย ของกรมสรรพากร และการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุ 3 เป้าหมายหลักของกรมสรรพากร “จัดเก็บภาษีตรงเป้า นโยบายตรงกลุ่ม และบริการตรงใจ” โดยกรมสรรพากรได้กำหนดวิสัยทัศน์ใน 3 ปีข้างหน้าดังนี้


องค์กรชั้นนำที่จัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการคลัง
ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ของกรมสรรพากรจะเริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้บุคลากรกรมสรรพากรมีเป้าหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ความสำคัญกับการจัดเก็บภาษีที่โปร่งใสเป็นธรรม โดยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และข้อมูล และการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นกับโลกยุคใหม่เพื่อให้กรมสรรพากรเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมกับทุกภาคส่วนผลักดันให้ประเทศไทยมีเสถียรภาพทางการคลังที่แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันในเวทีโลก

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.