• Chatchai

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ความคุ้มครองใหม่ 1 เม.ย. 63“อุบัติเหตุจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลางและเป็นธรรม

ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. เกิดอุบัติเหตุจากรถ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563


ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองหากได้รับความเสียหายแก่ ชีวิต ร่างกายหรืออนามัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายดังนี้


กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน


กรณีสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 200,000 - 500,000 บาทต่อหนึ่งคน (กรณีสูญเสียอวัยวะ ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)

กรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน


กรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล(คนไข้ใน) บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวันวันละ 200 บาท (จำนวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน)


ค่าเสียหายเบื้องต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอ โดยไม่รอการพิสูจน์ความรับผิด ดังนี้


กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน


กรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน


กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพตามจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน


หากเกิดความเสียหายหลายกรณีรวมกันจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อหนึ่งคน


(หมายเหตุ : กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น)


บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีสาขาพร้อมให้บริการแก่ประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ e - Claim ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัทประกันภัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ทำให้โรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตรงจากบริษัทประกันภัยได้ ดังนั้นผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ.ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนน จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง อย่างแน่นอน


สอบถามการทำประกันภัย พ.ร.บ.และตรวจสอบการใช้สิทธิตามประกันภัย พ.ร.บ.ได้ที่ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook