กบข.ผนึกกอช.ยกระดับการออมแห่งชาติ

กบข. สนับสนุนการพัฒนากองทุนการออมของรัฐ ร่วมลงนาม MOU กับกองทุนการออมแห่งชาติ

มุ่งเป้าบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับขีดความสามารถการให้บริการสมาชิกของ กอช.


นายประสงค์ พูนธเนศ (กลาง) ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กบข. และ กอช. เพื่อสนับสนุนการพัฒนากองทุนการออมของรัฐมุ่งเป้าบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับขีดความสามารถการให้บริการสมาชิกของ กอช.
ทั้งนี้ กบข. พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนภารกิจของ กอช. ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือด้าน (1) การพัฒนากระบวนการลงทุนและการบริหารจัดการองค์กร (2) การแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้คำปรึกษาแนะนำ หรือการศึกษาดูงาน และ (3) การส่งเสริมการออมและให้ความรู้แก่สมาชิก เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและบุคคลในครอบครัวมีความรู้ทางการเงิน และตระหนักถึงความจำเป็นของการมีเงินเกษียณที่เพียงพอ โดยมีนายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ที่ 2 จากขวา) และนางจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนาม ณ โถงวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook