• noptanitc

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนเป็นเวลา 10 ปี กรณีทุจริตยักยอกเงินลูกค้า

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนราย น.ส.สุนิสา แย้มสันเทียะ ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารทหารไทย กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยปกปิด อำพราง ซ่อนเร้น สร้างหลักฐานเท็จ ทุจริตยักยอกเงินลูกค้าและนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นเงินกว่า 2.5 ล้านบาท และกำหนดว่า ก.ล.ต. จะรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนางสาวสุนิสา เมื่อพ้นระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2563


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการดำเนินงานของธนาคารทหารไทย ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer and Underwriter: LBDU) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า น.ส.สุนิสา แย้มสันเทียะ ซึ่งเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ทุจริตยักยอกเงินลูกค้า โดยปลอมลายมือชื่อลูกค้าและแก้ไขข้อมูลสำคัญของลูกค้าเพื่อเข้าใช้งาน mobile banking ในนามลูกค้าและโอนเงินจากบัญชีลูกค้าเข้าบัญชีตนเอง และมีการถอนเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร จำนวน 1 ล้านบาท โดยใช้แบบฟอร์มใบถอนเงินที่ลูกค้าลงนามไว้ล่วงหน้า แต่ไม่ได้ระบุจำนวนเงิน นอกจากนี้ ยังมีการทำรายการซื้อกองทุนรวมให้แก่ลูกค้าโดยมีการโอนเงินค่าซื้อกองทุนรวมดังกล่าวผ่านบัญชีตนเองก่อน ทั้งนี้ นางสาวสุนิสา มีหนังสือรับสารภาพว่า ได้ทำการทุจริตเงินลูกค้าและนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นเงินกว่า 2.5 ล้านบาท

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า น.ส.สุนิสา ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการปกปิด อำพราง ซ่อนเร้น และสร้างหลักฐานเท็จ จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนและกำหนดว่า ก.ล.ต. จะรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของ น.ส.สุนิสา เมื่อพ้นระยะเวลา 10 ปีมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228