• Chatchai

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนของ (1) น.ส.ศิริรัตน์ จันทรแสงอร่าม (2) นายประกิจ วีระธรากุล และ (3) น.ส.รัชนี สุวรรณคำ ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า 2 ราย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า น.ส.ศิริรัตน์ ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ให้ผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง ส่วนนายประกิจและน.ส.รัชนี รับคำสั่งจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีหรือบุคคลที่ไม่ได้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ลงทุน จนเป็นเหตุให้ลูกค้าได้รับความเสียหายระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2561


การกระทำผิดของผู้แนะนำการลงทุนข้างต้น เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน*  ก.ล.ต. จึงสั่งการดังต่อไปนี้


(1) พักการให้ความเห็นชอบ น.ส.ศิริรัตน์ เป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1** และผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าของ น.ส.ศิริรัตน์ เป็นเวลา 15 เดือน แต่เนื่องจากระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนดังกล่าวของ น.ส.ศิริรัตน์ มีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไป นับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จนครบกำหนด 15 เดือน


ทั้งนี้ น.ส.ศิริรัตน์ได้ลาออกจาก บล.ฟินันเซีย แล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทหลักทรัพย์ใด จึงถือได้ว่า การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าของนางสาวศิริรัตน์ได้สิ้นสุดไปแล้วในวันที่ 12 มีนาคม 2562  ดังนั้น ก.ล.ต. จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนางสาวศิริรัตน์ เป็นเวลา 15 เดือนตามข้างต้นด้วย


(2) พักการให้ความเห็นชอบนายประกิจเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 เป็นเวลา 3 เดือน 22 วัน แต่เนื่องจากระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ของนายประกิจ สิ้นสุดไปวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปเป็นเวลา 3 เดือน 22 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563


(3) พักการให้ความเห็นชอบ น.ส.รัชนี เป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563


ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนตรวจสอบบัญชีซื้อขายของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นเข้ามาซื้อขายโดยที่ไม่ทราบ รวมถึงหมั่นตรวจสอบเอกสารยืนยันการซื้อขายเป็นประจำ โดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หากมีข้อสงสัยควรติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์โดยเร็ว ส่วนผู้แนะนำการลงทุนต้องรับคำสั่งซื้อขายจากเจ้าของบัญชีหรือบุคคลที่รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ลงทุนเท่านั้น

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook