• Chatchai

ก.ล.ต. ลงโทษอดีตผู้แนะนำการลงทุนเป็นเวลา 10 ปี กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน


ก.ล.ต. ลงโทษอดีตผู้แนะนำการลงทุนราย น.ส.สุปรียา อินทะโสภา ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงเทพ โดยไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 10 ปี กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินโดยนำเงินค่าซื้อกองทุนและค่าขายคืนกองทุนของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นเงินรวม 6.95 ล้านบาทสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการร้องเรียนจากธนาคารกรุงเทพ และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่าระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 น.ส.สุปรียา อินทะโสภา ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์สังกัดธนาคารกรุงเทพ ได้กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนโดยรับเงินที่ผู้ลงทุนประสงค์จะซื้อกองทุน แต่ไม่ได้ทำรายการซื้อกองทุนตามคำสั่งซื้อของผู้ลงทุน และนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ด้วยการจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จมอบแก่ผู้ลงทุนเพื่อหลอกว่าได้บันทึกรายการซื้อกองทุนตามความประสงค์แล้วและปลอมลายมือชื่อผู้ลงทุนทำบัตรกดเงินสด (ATM) สำหรับบัญชีที่ผู้ลงทุนเปิดไว้ เพื่อรับโอนเงินค่าขายคืนกองทุน ปลอมลายมือชื่อผู้ลงทุนในใบคำสั่งขายกองทุนเพื่อทำรายการขายกองทุน และใช้บัตร ATM ถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว และนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายเป็นเงินรวม 6.95 ล้านบาท


ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า น.ส.สุปรียาไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน มีระดับโทษถึงขั้นเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากการได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของ น.ส.สุปรียาได้สิ้นสุด เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงลงโทษนางสาวสุปรียาไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจ

ตลาดทุน เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563


นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังพบว่า กรณีดังกล่าวมีสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากผู้จัดการสาขาธนาคารในขณะนั้นรายนางมาลี สุขกลึง ละเลยการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวสุปรียาซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาตามสมควร ทำให้เป็นช่องทางในการกระทำดังกล่าว จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน


ก.ล.ต. จึงสั่งห้ามนางมาลีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาในส่วนธุรกิจตลาดทุน และพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 และผู้วางแผนการลงทุน เป็นระยะเวลา 1 เดือน 10 วันด้วย แต่เนื่องจากธนาคารได้ลงโทษนางมาลีด้วยการโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2563 ซึ่งเกินระยะเวลาที่ ก.ล.ต. ลงโทษ จึงถือว่านางมาลีได้รับโทษตามคำสั่งของ ก.ล.ต. ครบถ้วนแล้ว


ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้วผลกระทบ ความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของสำนักงาน และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน


ก.ล.ต. ขอให้ผู้ลงทุนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการซื้อหน่วยลงทุนทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเอกสารที่ธนาคารใช้ยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนจริง และหากมีข้อสงสัยควรติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของธนาคาร หรือติดต่อที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207 ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook