ก.ล.ต. เผยมีผู้สนใจเสนอขายหุ้นกู้บนบล็อกเชนภายใต้โครงการ Regulatory Sandbox มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท

ก.ล.ต. เปิดเผยความคืบหน้าการทดสอบการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) มาประยุกต์ใช้ในการซื้อขายตราสารหนี้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox) ของ ก.ล.ต. ปัจจุบันมีเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมทดสอบการออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว 2 ราย มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาทสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ ThaiBMA ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox) โดยนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้กระบวนการซื้อขายตราสารหนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นั้น


ปัจจุบันมีภาคเอกชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการทดสอบเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บนระบบบล็อกเชนของ ThaiBMA แล้วจำนวน 2 ราย ได้แก่

1.) บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ออกหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านบาท อายุ 11 เดือน 29 วัน เสนอขายจำกัดเฉพาะนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่

2.) ธนาคารกสิกรไทย ออกหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศมูลค่า 17 ล้านยูโร อายุ 3 เดือน และเสนอขายจำกัดเฉพาะนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ


สำหรับผลการทดสอบระบบงานภายใต้โครงการดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบประเด็นหรือปัญหาขัดข้องทางเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนแต่อย่างใด โดย ก.ล.ต. จะติดตามผลการทดสอบอย่างใกล้ชิดต่อไป


ทั้งนี้ การทดสอบการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการตลาดทุนภายใต้ Regulatory Sandbox เป็นหนึ่งในนโยบายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560 - 2564) เกี่ยวกับรูปแบบเทคโนโลยี DLT (Distributed Ledger Technology) ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้แก่ผู้ร่วมตลาดทุนทุกภาคส่วน ช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวกและเท่าเทียม และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลต่อไป


  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.