• Chatchai

ก.ล.ต.ชงสภาวิชาชีพบัญชีฯ กำหนดแนวปฏิบัติช่วง COVID-19 และ ก.ต.ท. ผ่อนผันส่งงบการเงินบริษัทจดทะเบียน

ก.ล.ต. ประสานสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อออกแนวปฏิบัติทางการบัญชีรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากCOVID-19 และคณะกรรมการ ก.ต.ท. มีมติผ่อนผันระยะเวลาการส่งงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหนังสือถึงสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเสนอให้กำหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบันทึกบัญชีของบริษัทจดทะเบียนและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ


ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับการออกแนวปฏิบัติข้างต้นของสภาวิชาชีพบัญชีฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีมติให้ผ่อนผันระยะเวลาการจัดส่งงบการเงินเป็นการทั่วไป ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้


1) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่า  บริษัทจดทะเบียนได้รับผลกระทบตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหลักอยู่ในประเทศที่ใช้มาตรการปิดประเทศ หรือมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ


2) บริษัทจดทะเบียนได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว


อย่างไรก็ตามก.ล.ต. ผ่อนผันระยะเวลาการจัดส่งงบการเงินที่จะปิดงวดภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันครบกำหนดส่ง ส่วนกรณีงบการเงินประจำปีไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นงวดปีบัญชี และจะแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขในการผ่อนผันระยะเวลาจัดส่งงบการเงินให้บริษัทจดทะเบียนทราบต่อไป

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook