กลต.เตือนระวังโจรไซเบอร์


ก.ล.ต. ออกหนังสือเวียนถึงบริษัทจดทะเบียนขอความร่วมมือให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้แก่บริษัทจดทะเบียนในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภัยคุกคามในเรื่องดังกล่าว


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เล็งเห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์กับบริษัทจดทะเบียน จึงได้มีหนังสือเวียนถึงบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งโดยขอความร่วมมือให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนการตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ และการสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับพนักงานภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งควรจัดให้มีนโยบาย มาตรการ และระบบงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี และระบบงานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมทั้งควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และระบบงานดังกล่าว นอกจากนี้ ก.ล.ต. มีแผนที่จะจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภัยคุกคามดังกล่าวให้แก่บริษัทจดทะเบียนต่อไป

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook