• WPT Team

ก.ล.ต. เล็งนำบจ.ไทยซื้อขายในตลาดหุ้นลักเซมเบิร์กQ2/63

ก.ล.ต. เข้าพบตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดตั้งแพลตฟอร์มข้อมูล ด้านตราสารยั่งยืน พร้อมมีแนวคิดเชื่อมโยงสองตลาด เปิดทางบริษัทไทยเสนอขายหลักทรัพย์ใน LuxSE คาดแล้วเสร็จไตรมาส 2/63

  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อม คณะ เข้าพบ Mr. Robert Scharle, CEO of LuxSE และคณะ โดยหารือเกี่ยวกับแนวคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดตั้ง Luxembourg Green Exchange (LGX) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลตราสารยั่งยืนที่ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์กได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 เพื่อนำมาปรับใช้กับการพัฒนาการจัดตั้งแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับการซื้อขายตราสารยั่งยืนในไทย  โดยการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งที่ ก.ล.ต. กำหนดขึ้น โดยมีแผนที่จะสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยที่ยั่งยืนเพื่อเป็นศูนย์กลางตลาดทุนยั่งยืนในภูมิภาค ในขณะที่ LuxSE และ LGX มีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านของการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายและแสดงข้อมูลครบวงจรของตราสารหนี้ยั่งยืนตามลำดับ การหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ต่อ ก.ล.ต. ในการต่อยอดแผนงานที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับตราสารหนี้ รวมทั้งตราสารยั่งยืน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของผู้ลงทุนทั่วโลก ทำให้สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้

  นอกจากนี้ เนื่องจากการเชื่อมโยงกับตลาดทุนในต่างประเทศ (connectivity) เป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งของ ก.ล.ต. สองฝ่ายจึงได้หารือความเป็นไปได้ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน โดยการนำหลักทรัพย์ของบริษัทไทยไปเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก เพื่อให้มีโอกาสในการขยายฐานผู้ลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะดำเนินการเปรียบเทียบกฎเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก (regulatory mapping) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทไทย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ของปี 2563

  สำหรับ LuxSE ถือเป็นตลาดหลักทรัพย์อันดับหนึ่งของโลกที่มีความโดดเด่นด้านการรับจดทะเบียนหลักทรัพย์จากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารหนี้ (คิดเป็นร้อยละ 61 ของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนทั้งหมดที่เหลือเป็นกองทุนรวมหร้อยละ 17 ใบสำคัญแสดงสิทธิร้อยละ 15 และหุ้นร้อยละ 2) ส่วน LGX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลแรกของโลกที่แสดงข้อมูลครบวงจรของตราสารหนี้และกองทุนรวมยั่งยืนจากหลายประเทศที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันมีการแสดงข้อมูลของตราสารหนี้ยั่งยืน (green, social, sustainable bond) มากกว่าร้อยละ 50 ของตราสารหนี้ยั่งยืนที่จดทะเบียนทั่วโลก

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.