• WPT Team

ก.ล.ต. จัด 4 กิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนในสัปดาห์รณรงค์ให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO


ก.ล.ต. ร่วมสนับสนุนสัปดาห์รณรงค์ให้ความรู้และคุ้มครองผู้ลงทุน ประจำปี 2562 (World Investor Week 2019) ของ IOSCO ระหว่าง 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562 โดยจัดกิจกรรม 4 ด้าน เดินสายให้ความรู้ผู้ลงทุนในจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งเปิดตัวแอปพลิเคชัน “SEC Check First” และแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ “Retirement Checkup”


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนระดับนานาชาติ (International Organizations of Securities Commission : IOSCO) ได้กำหนดให้วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562 เป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองผู้ลงทุนนั้น ก.ล.ต. ให้ความสำคัญและดำเนินการให้ความรู้ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำหนดแนวทางการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นนโยบายหลักในการทำงาน


ทั้งนี้ ก.ล.ต. พร้อมร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนความรู้ผู้ลงทุน 4 ด้านในช่วงสัปดาห์แห่งการรณรงค์ฯ ดังนี้1) เข้าร่วมให้ความรู้ในงานมหกรรม Money Expo อุดรธานี ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2562 เพื่อกระจายความรู้ด้านตลาดทุนไปสู่ภูมิภาค อาทิ บทบาทของ ก.ล.ต. ด้านการกำกับดูแลและการยกระดับการคุ้มครองผู้ลงทุน การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมาย การส่งเสริมให้ SMEs เข้าถึงตลาดทุน การให้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และการป้องกันตนเองของผู้ลงทุนจากการถูกหลอกลวง

 

2) จัดงานสัมมนา “คาราวาน ก.ล.ต. สัญจร เยือนชาวอุดร ขับเคลื่อน SMEs” ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางการระดมทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดหลางและย่อมในพื้นที่ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรค สำหรับนำมาวางแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุนได้ต่อไป 


3) จัดกิจกรรมเปิดตัว แอปพลิเคชัน SEC Check First และ แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ Retirement Checkup ที่ ก.ล.ต. พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ลงทุนและประชาชน โดย SEC Check First เป็นแอปพลิเคชันแรกในประเทศไทยที่ช่วยค้นหารายชื่อผลิตภัณฑ์ บุคคล และผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุนด้วยตนเองได้โดยสะดวก เพื่อให้มีข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจและสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกลโกงในการลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางสำคัญที่ ก.ล.ต. จะสามารถสื่อสารกับผู้ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ โดยการส่งข่าวแจ้งเตือนการลงทุน และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน อาทิ ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)*

สำหรับ Retirement Checkup เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ลงทุนและประชาชนตรวจสุขภาพทางการเงินได้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ และยังสามารถสอบถามในช่องทาง “chatbot” ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยตอบแชทอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันไลน์ SEC Retirement Checkup (@retirementcheckup) ที่ ก.ล.ต. ได้พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้งานติดต่อได้ทุกที่ ทุกเวลา และมีความเป็นส่วนตัว


4) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมเปิดตัว แอปพลิเคชัน SEC Check First และ แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ Retirement Checkup ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของ ก.ล.ต. อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์


“โครงการคาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัดเป็นหนึ่งในนโยบายใหม่ของ ก.ล.ต. ที่ได้ดำเนินตามที่ประกาศไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ผู้ประกอบการ ผู้ลงทุน และประชาชนในภูมิภาคสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงตลาดเงินตลาดทุน โดยเฉพะอย่างยิ่ง กิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนที่ ก.ล.ต. จัดขึ้นในสัปดาห์นี้ ยังเป็นการสนับสนุนการรณรงค์ World Investor Week 2019  ของ IOSCO อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228