+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 10 ปี ทุจริตยักยอกเงินลูกค้า


ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนและห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน รายนางสาววนัสวดี โพธิ์ทอง เป็นเวลา 10 ปี กรณีทุจริตยักยอกเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของลูกค้าและสร้างหลักฐานเท็จ ขณะกระทำความผิดทำหน้าที่เป็นรักษาการผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer and Underwriter: LBDU) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นางสาววนัสวดี โพธิ์ทอง ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ทุจริตยักยอกเงินลูกค้า โดยถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าแล้วไม่นำไปทำธุรกรรมตามความประสงค์ของลูกค้า และยังสร้างหลักฐานเท็จโดยปลอมแปลงลายมือลูกค้า รวมทั้งปลอมแปลงเอกสารใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งมีลูกค้าที่ได้รับความเสียหาย 4 ราย รวมเป็นเงิน 10.44 ล้านบาท


ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาววนัสวดี ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการ* โดยมีการปิดบัง อำพราง ซ่อนเร้น และในขณะกระทำผิดทำหน้าที่เป็นรักษาการผู้จัดการสาขา** จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนและทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 10 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563


ก.ล.ต. ขอเตือนผู้ลงทุนกรณีประสงค์ซื้อขายกองทุนควรตรวจสอบให้มั่นใจว่า ได้รับหลักฐานการซื้อขายที่ออกโดยธนาคารหรือบริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) รวมทั้งควรนำสมุดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) ไปปรับปรุง ณ วันทำการถัดไป เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการทุจริตได้


_______________________________

* ตามข้อ 23(1) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ที่ ทลธ. 48/2560

** เป็นผู้ที่ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 ตามข้อ 30(4)(ก) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม / ระดับโทษของผู้บริหารสูงกว่าระดับโทษของผู้แนะนำการลงทุนเป็น 2 เท่า