• WPT Team

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยสรุปข้อมูลสำคัญ (factsheet) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภทกองทุนหลายนายจ้าง ที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือเดียวกันร่วมกันจัดตั้งกองทุน (pooled fund) เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งเพื่อให้สำนักงานนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ต่อไปในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กองทุน pooled fund มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันครอบคลุมนายจ้างถึงกว่าร้อยละ 90 ของนายจ้างที่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และลูกจ้างกว่าร้อยละ 60 ที่เป็นสมาชิกกองทุน ซึ่งเหมาะกับนายจ้างที่ต้องการเพิ่มทางเลือกนโยบายการลงทุนให้แก่สมาชิก โดย pooled fund มีลักษณะเป็นกองทุนที่นายจ้างหลายรายมาเลือกลงทุนในกองทุนที่บริษัทจัดการจัดตั้งไว้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการกองทุนไม่ได้กำหนดนโยบายหรือรายละเอียดในการลงทุน ทำได้เพียงการเลือกเข้าร่วมลงทุนในกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดมาแล้ว ในปัจจุบัน pooled fund ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ คณะกรรมการกองทุนจึงคัดเลือกบริษัทจัดการหรือกองทุนโดยค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองซึ่งทำได้จำกัด รวมทั้งไม่สามารถพัฒนาเครื่องมือที่ง่ายต่อการเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญ


ก.ล.ต. จึงเสนอการออกหลักเกณฑ์การเปิดเผย factsheet ของกองทุน pooled fund เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญและตัดสินใจลงทุนได้ง่าย โดยให้บริษัทจัดการเปิดเผย factsheet ดังกล่าวต่อสาธารณะ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) และค่าธรรมเนียมรวม รวมทั้งรายงานต่อ ก.ล.ต. ภายใน 45 วัน ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปีปฏิทิน นอกจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุง factsheet รวมทั้งเผยแพร่และนำส่งข้อมูลให้ ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้า


ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=721 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : aunchisa@sec.or.th และ thitimam@sec.or.th จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228