• WPT Team

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน ฐานแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน รายนายองอาจ ศุทธสกุล ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และจะรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนายองอาจ เมื่อพ้นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรณีแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานจากธนาคารในช่วงต้นปี 2563 และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 นายองอาจ ซึ่งเป็นผู้แนะนำการลงทุนและผู้จัดการสาขาของธนาคาร ได้แสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสจากการปฏิบัติงาน โดยนายองอาจได้ขอยืมเงินจากลูกค้าด้วยการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของลูกค้าจำนวน 800,000 บาท โดยไม่มีลายมือชื่อของลูกค้าในใบคำสั่งขาย จากนั้นถอนเงินจำนวนดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าโดยใช้สมุดบัญชีและใบถอนเงินที่ลูกค้าลงลายมือชื่อฝากไว้ แล้วโอนเข้าบัญชีเงินฝากของตนเอง
ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นายองอาจไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต* โดยแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสจากการปฏิบัติงาน ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2** ของนายองอาจ และจะรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไป เมื่อพ้นระยะ 12 เดือน นับจากวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีผลทำให้นายองอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสาขาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าในส่วนของธุรกิจตลาดทุนตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย


ก.ล.ต. ขอเน้นย้ำว่า ผู้ลงทุนไม่ควรมอบหมายหรือสั่งการให้ผู้แนะนำการลงทุนทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนแทน รวมถึงฝากสมุดบัญชีเงินฝากและลงนามในแบบฟอร์มคำขอถอนเงินเปล่าไว้กับผู้แนะนำการลงทุน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้แนะนำการลงทุนหรือบุคคลอื่นใช้เป็นโอกาสในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน

_____________________________


*ข้อ 23(1) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสาขาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าในส่วนของธุรกิจตลาดทุนได้ตามข้อ 30(4) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม

** ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และหน่วยลงทุนหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228