• WPT Team

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนกรณีแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 รายนายกิตติชัย ปึงวัฒนา ขณะกระทำความผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฐานแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน


ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 นายกิตติชัยตกลงรับผลประโยชน์ ร้อยละ 1 จากการโอนเงินจากต่างประเทศ มูลค่า 500 ล้านยูโร ตามที่ลูกค้าเสนอ โดยการช่วยเหลือลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้สำหรับเตรียมการในการทำธุรกรรมรับโอนเงินจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว ทั้งนี้ ธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นตามที่ลูกค้าแจ้งนายกิตติชัย
การกระทำของนายกิตติชัยข้างต้น เป็นการแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ของนายกิตติชัยเป็นเวลา 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 แต่เนื่องจากระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ของนายกิตติชัย มีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จนครบกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่การพักความเห็นชอบมีผล


อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการการโอนเงินจำนวนมากที่กล่าวข้างต้น บริษัทหลักทรัพย์ต้องระมัดระวังในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงการทำธุรกรรมต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้บริษัทหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือฟอกเงิน

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook