• WPT Team

กลต.เล็งปรับเกณฑ์หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ชี้ต้องมีเรตติ้งน่าลงทุน

รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์ตลาดตราสารหนี้ไทยที่อยู่ในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานาน ผู้ออกตราสารหนี้หลายราย จึงเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่มีความเสี่ยงและซับซ้อนมากกว่าหุ้นกู้ทั่วไปเพื่อให้ผลตอบแทนสูงขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2555 จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 พบมีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนรวม 1.19 แสนล้านบาท ขณะที่ผู้ลงทุนส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนรายย่อยประมาณ 81% และผู้ลงทุนรายใหญ่ ประมาณ 6%

 


ทั้งนี้ ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเพื่อเพิ่มการคุ้มครองผู้ลงทุนมากขึ้นและยังสามารถพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไปพร้อมกัน โดยกำหนดให้หุ้นกู้ประเภทดังกล่าวที่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนรายใหญ่ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุน เท่านั้น ซึ่งเป็นการคัดกรองคุณภาพในเบื้องต้นว่าบริษัทผู้ออกหุ้นกู้มีความสามารถในการชำระหนี้ระดับหนึ่ง เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวไม่มีการกำหนดอายุไถ่ถอน ทำให้ผู้ลงทุนอาจต้องถือไว้นานกว่าหุ้นกู้ทั่วไป

 

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ยังยกระดับระบบกระบวนการขายเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนอย่างเพียงพอ โดยปรับปรุงแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงเน้นคำเตือนที่สำคัญและกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ของผู้ลงทุนก่อนการลงทุนครั้งแรก เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน อีกทั้งเป็นเครื่องมือให้ผู้ขายอธิบายลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนต่อผู้ลงทุน และ ส่งเสริมการความรู้ให้กับผู้ลงทุนเกี่ยวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.