กลต.จับมือพันธมิตรสนับสนุน “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม


ก.ล.ต. ร่วมแสดงเจตจำนงสนับสนุนโครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” สร้างการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในตลาดทุนในการพัฒนากลไกการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าชุมชน และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชุม ซึ่งสอดคล้องกับโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าของรัฐบาล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานอื่นร่วมสนับสนุนโครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคมตามที่รัฐบาลเชิญชวนทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร และประชาชนทุกคน ตลอดจนภาคธุรกิจร่วมกันทำความดี โดยการฟื้นฟูป่า ปลูกป่า และปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 นั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ดำเนินการที่สอดคล้องกับโครงการดังกล่าว โดยร่วมกับบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แสดงเจตจำนงสนับสนุนโครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” ที่ดำเนินโครงการโดยเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563


โครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” มีเป้าหมายให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากลไกการดูดซับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนในตลาดทุนและภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ โดย ก.ล.ต. ร่วมสนับสนุนให้ชุมชนที่ดูแลป่าได้ดีสามารถต่อยอดอาชีพและเสริมกลไกการดูแลป้องกันไฟป่า รวมถึงการวางแปลงคำนวณและประเมินค่าปริมาณการเก็บกักก๊าซคาร์บอนฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันและลดปัญหาไฟป่า รวมทั้งสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนให้แก่ชุมชน


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” ซึ่งสอดคล้องกับโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าของรัฐบาล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งขอเชิญชวนบริษัทจดทะเบียน และหน่วยงานอื่นดำเนินการร่วมกันเพื่อดูแลและอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และเกื้อกูลการดำรงชีวิตของชุมชน โดยโครงการนี้จะส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”


นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ TRBN กล่าวว่า “โครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาดูแลสังคม ชุมชนของประเทศเรา ทำให้ชุมชนที่ดูแลป่ามีความเข้มแข็ง ต่อยอด ศักยภาพของชุมชนให้พึ่งพาตัวเอง และมีรายได้ยั่งยืนจากป่า จึงขอเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อผนึกกำลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”


รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการสามารถดูได้ที่ https://web.facebook.com/ThailandResponsibleBusinessNetwork/

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook