ก.ล.ต.รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็น “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ประจำปีงบประมาณ 2563 จากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง ตอกย้ำแนวคิดมุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องหน่วยงานที่ผ่านการประมินโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง โดยมีนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 โดยมีหน่วยงานสมัครร่วมโครงการทั้งสิ้น 179 หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับการยกย่องเป็น “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง


“การจัดการน้ำเสียและการประหยัดน้ำถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของ ก.ล.ต. โดยได้มุ่งสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรสำนักงานผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การร่วมลดปริมาณการใช้น้ำ การนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางของพระราชบัญญัติผู้ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535” นางสาวรื่นวดี กล่าว

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook