• WPT Team

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนเป็นเวลา 5 ปี กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน


ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวคณัสนันท์ มูลนาสัก (นางสาวคณัสนันท์) เป็นเวลา 5 ปี กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนโดยรับโอนค่าเบี้ยประกัน unit link แต่ไม่นำส่งให้บริษัท ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานเรื่องร้องเรียนจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ผู้ลงทุนได้โอนค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน (unit link) ให้นางสาวคณัสนันท์ ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 สังกัดบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แต่นางสาวคณัสนันท์ไม่ได้นำส่งให้บริษัทก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวคณัสนันท์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2** และกำหนดระยะเวลาไม่ให้นางสาวคณัสนันท์เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564


ก.ล.ต. ขอเตือนผู้ลงทุนระมัดระวังในกรณีที่ซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนนอกที่ทำการของบริษัทผู้ให้บริการ ควรหลีกเลี่ยงการชำระด้วยเงินสดและไม่ควรโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้แนะนำการลงทุน แต่ควรชำระผ่านช่องทางการรับเงินที่บริษัทผู้ให้บริการกำหนดไว้ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการทุจริต หากมีข้อสงสัยควรติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของบริษัทผู้ให้บริการ หรือติดต่อที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207

_____________________________

หมายเหตุ :

* ตามข้อ 23(1) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

**ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 หมายถึง ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และหน่วยลงทุนหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แ