• yindee

SENA ออกหุ้นกู้ 1,700 ล้านบาท

SENA” ประเดิมปีหนูทองออกหุ้นกู้ 1,700 ล้านบาท

เสนอขายสถาบัน-กองทุน เสริมแกร่งการเงินลุยธุรกิจ

รุ่นแรก วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 2 ปี 8 เดือน ดอกเบี้ย 3.95% ต่อปี

รุ่นสอง วงเงิน ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 4.50 % ต่อปีผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน) (SENA) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ประกอบด้วย


ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 8 เดือน วงเงิน 1,000 ล้านบาทจ่าย ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท

ภายใต้ โครงการตราสารหนี้(Medium-Term Note Program : MTN) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561 เสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการเฉพาะต่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เท่านั้น และการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับ จดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “BBB” แนวโน้ม “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์พ.ศ.2562 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1) บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่า 954 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อความพร้อมในการขยายธุรกิจ และโอกาสการลงทุนของกลุ่มบริษัท เสนาเพื่อทำการชำระหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้จะส่งผลบริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง เพื่อให้สามารถรองรับกับสภาวะการแข่งขันในธุรกิจอสังหาฯในปัจจุบันและการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ท่ามกลางด้านของการแข่งขันราคาที่รุนแรง ด้านพัฒนานวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาโครงการและบริการให้กับตลาดผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่ม REAL DEMAND ซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญในปัจจุบัน โดยเสนาจะมุ่งเน้นการสร้างจุดขายที่แตกต่าง ใส่ใจในรายละเอียด ตามแนวทางและประสบการณ์ของ บริษัท ที่มีการพัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 40 ปี

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook