• Chatchai

“สคร. ส่งรายได้แผ่นดิน สิ้นไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 72,387 ล้านบาท จากเป้า 1.88 แสนล้าน


นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนธันวาคม 2562 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% จำนวน 4,465 ล้านบาท คิดเป็น 136% ของประมาณการ จำนวน 3,275 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 72,387 ล้านบาท คิดเป็น 109% ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม จำนวน 66,452 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38% ของเป้าหมายทั้งปี (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) จำนวน 188,800 ล้านบาท


นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรกในปีงบประมาณ 2563 นำส่งรายได้แผ่นดิน คิดเป็น 96% ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยสรุปได้ดังนี้60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228