SETเชิดชูผู้ทำความดี

ฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิชิต แย้มบุญเรือง นายกสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัล เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2562 สาขาการส่งเสริมกีฬา เมื่อ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา ให้แก่ผู้มีจิตอาสาและโค้ชฟุตบอล นพ.ทรง วงษ์วานิช ผู้อุทิศตนสนับสนุนการฝึกสอนฟุตบอลให้แก่เยาวชนจากต่างจังหวัดและเขตคลองเตย กรุงเทพฯ พรชัย มั่งประสิทธิ์ ครูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จ.นครปฐม และสุนทร นาเมืองรักษ์ เจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่ จ.ปทุมธานี ได้อุทิศตัวเป็นจิตอาสาใช้เงินส่วนตัวก่อตั้งการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนลีกกาฬสินธุ์  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.