ตลาดหลักทรัพย์เสริมความรู้ด้านบัญ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีแก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็ง มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลทางบัญชีที่สำคัญไปใช้เพื่อการตัดสินใจ วางแผนและบริหารกิจการ รวมถึงพัฒนาระบบบัญชีให้มีมาตรฐาน ผ่านโครงการทุนอบรมหลักสูตร “Accounting Secrets for SMEs Owners” รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมรับทุนอบรมกว่า 80 คน ผู้ประกอบการที่สนใจความรู้ด้านบัญชี สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ SET e-Learning  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.