• WPT Team

ครม.ไฟเขียวโยกเงิน262ล้าน ใส่กระเป๋า2'ชิมช้อปใช้'


นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การใช้งบประมาณภายใต้มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ หรือชิมช้อปใช้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยโยกงบประมาณวงเงินสิทธิ์ในการซื้อสินค้าและบริการ จากกระเป๋าเงินภายใต้แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง (จี – วอลเล็ต) ช่อง 1 ซึ่งมีเงินคงเหลือจำนวน 262 ล้านบาท ไปเป็นเงินชดเชยค่าสินค้าและบริการ กระเป๋าเงินช่อง 2 แทน เพื่อรองรับผู้ที่เติมเงินเข้าไปรับการใช้สิทธิ์ของรับการคืนเงินแคชแบ็ค 15-20%“ที่ผ่านมาการใช้เงินกระเป๋าแรก ที่ใส่เงินไป 1,000 บาท สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ในมาตรการชิมช้อปใช้เสร็จสิ้นแล้ว ใช้เงิน 11,737.9 ล้านบาท จากวงเงินที่ไดร้บัการอนุมัติ 12,000 ล้านบาท จึงเหลือเงินอยู่ 262 ล้านบาท กระทรวงการคลังจึงเสนอให้โยกงบก้อนนี้มาที่กระเป๋าที่ 2 ซึ่งมีการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยตอนนี้มีคนเข้ามาใช้สิทธิ์รวมวงเงินกว่า 13,000 ล้านบาท"นางนฤมลกล่าว

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.