• noptanitc

SMART จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการ (กลาง ) นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) นางธิดา  ธรรมสาโรช ประธานกรรมการตรวจสอบ(ที่ 3 จากขวา) และนายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม (ที่ 4 จากซ้าย )กรรมการ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)(SMART) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด 0.05 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 54% ของกำไรสุทธิปี62 หลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 63 พร้อมรับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ณ โรงงาน บมจ.สมาร์ทคอนกรีต อ.บ้านบึง จ.ชลบุรีเมื่อเร็ว ๆ นี้

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228