ก.ล.ต. เปิดให้ บลจ. ออกกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เดือนกุมภาพันธ์ นี้


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวในการประชุมร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ว่า ขณะนี้ ก.ล.ต. เปิดให้ บลจ. สามารถส่งร่างเอกสารจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ให้ ก.ล.ต. พิจารณาได้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเสนอขายกองทุน SSF ให้ผู้ลงทุนโดยเร็วทั้งนี้ แนวทางการจัดตั้งกองทุน SSF สามารถทำได้ทั้งการจัดตั้งกองทุนใหม่ หรือนำกองทุนที่มีอยู่แล้ว มาขอแก้ไขเพื่อเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน SSF ได้


“ก.ล.ต. คาดว่า เกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน SSF จะสามารถนำลงประกาศราชกิจจานุเบกษาได้ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และ ก.ล.ต. จะสามารถอนุมัติจัดตั้งกองทุน SSF ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เช่นกัน” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว


อนึ่ง ภาครัฐเห็นความสำคัญที่ประชาชนจำเป็นต้องมีการออมการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว จึงได้สนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ลงทุนในกองทุน SSF โดยผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดร้อยละ 30 ของรายได้และไม่เกิน 200,000 บาทในแต่ละปี+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook