+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

ขยายเวลามาตรการภาษี"พี่ช่วยน้อง"

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเกี่ยวกับการขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ SMEs ตามมาตรการพี่ช่วยน้องไปสิ้นสุดเมื่อ 31 ธ.ค.63 เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยอย่างต่อเนื่อง


โดยหลักการคือจะยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจการของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน