กรมบังคับคดี - บสย. ยกระดับรับ– ส่งข้อมูลบุคคลล้มละลาย อิเล็กทรอนิกส์


นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี และ นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามบันทึกความตกลงการรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมบังคับคดี เพื่อเป็นการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลล้มละลาย และการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับบุคคลล้มละลาย ซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะที่สามารถเปิดเผยได้ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ กรมบังคับคดี เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดีได้อีกช่องทางหนึ่งสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยเรื่องการทำงานเชิงรุกในยุคดิจิทัล การสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน โดยคำนึกถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่างกรมบังคับคดี และ บสย. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ให้มีความรวดเร็วขึ้น ตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อคือ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 2.เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายและประชาชนทั่วไปจากการจำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 3.เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ลดการใช้เอกสาร อันเป็นการบูรณาการและสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook