บอร์ดการบินไทย มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 4 คนบริษัท การบินไทย (THAI) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่ 4 คน ประกอบด้วย


นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายพินิจ พัวพันธ์

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางปราถนา มงคลกุล

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางสาว ศิริกุล เลากัยภัย


ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.