• Chatchai

สมาคมประกันชีวิตไทยให้การต้อนรับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 4 จากซ้าย) ให้การต้อนรับนายสุชาติ เลาบริพัตร ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ (รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ) หัวหน้าคณะสังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนำคณะนักยุทธศาสตร์ฯ จากโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ประจำปี 2562 เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ การเชื่อมโยงของข้อมูลระบบประกันสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและรูปแบบการ Claim ค่ารักษาพยาบาล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมบริการสุขภาพของประเทศแบบครบวงจรต่อไป

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.